dijous, 26 de novembre del 2015

Desprès de 4 mesos, per fi,  el dia el dilluns 16 de novembre vam celebrar la reunió ordinària amb la direcció. Com sempre, abans ens vam reunir el Comitè Intercentres. Com recordeu, en la primera reunió ordinària, després de les eleccions sindicals, vam presentar un llistat amb els principals problemes, aportats pels treballadors, a la direcció. Soms conscients que la gran majoria estan sense resoldre. Per tant, vam decidir, tornar-los a presentar al nou Conseller Delegat, a més de recollir les noves problemàtiques i propostes que ens heu fet arribar.

REUNIÓ INTERCENTRES. 16/11/2015

-   Creiem necessari per poder oferir una millora en la carrera professional,  canvis geogràfics o canvis de tasques desitjats, assegurar l’accés a les noves places que es puguin crear a FC en prioritat pels treballadors de l’empresa. Mitjançant el concurs de promoció interna anterior a la oferta pública.

-    Es necessari, que el nostres clients realitzin les encomanes per projectes i objectius, 

-    Cal substituir els complements de millora, pels complements reals o reassignació a grups superiors. Una vella reivindicació  que sempre queda aturada a l’espera de les negociacions de la nova RLT de l’empresa.
                     
-    L’empresa sempre demana, als treballadors, una polivalència a l’hora de desenvolupar tasques en diferents unitats. Creiem que aquesta polivalència cal estar compensada amb un complement de millora, amb prioritat en els treballadors del grup D. 

-    Reivindiquem la  recuperació del Fons d’Acció Social, com a millor eina de justícia social davant les adversitats personals.
  
-    Tot i que disposem d’un Pla de Prevenció aprovat per ambdues parts. En el qual hi trobem descrites les deficiències detectades en els centres de treball. Cal realitzar les millores amb les prioritats i el calendari acordat.  Creiem com a urgents el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa (instal·lacions), Aiguamolls (instal·lacions) i Vivers (instal·lacions i tractor amb cabina pels tractaments fitosanitaris)
             
-    Per millorar les condicions de treball i a la vegada la productivitat, creiem necessari que l’empresa elabori mecanismes de detecció de problemes, mitjançant un estudi de riscos psicosocials, detecció mitjançant l'estructura de comandament i obrir canals directes entre els treballadors i la direcció, pels que no vulguin utilitzar els sindicats.
 
- Cal que l’empresa evolucioni cap a models d’organització més col·laboratius i menys piramidals. Per tant, creiem imprescindible una formació obligatòria en:
- Resolució de conflictes. Tot i que s’han començat a realitzar,cal que arribin a tothom i procurar que s’apliqui.
- Treball en equip. Cal que l’empresa evolucioni cap a sistemes de treball més horitzontals, en la participació de tots en la definició dels projectes.

-    Creiem que Forestal Catalana, es mereix una imatge exterior més positiva i en consonància amb les seves actuacions. Cal fer un esforç de tots i , com no, de la direcció per aconseguir-ho.

-    És convenient millorar el coneixement, per part de la direcció, de les tasques que realitzen les diferents unitats.

- Proposem que es tracti amb urgència: Un estudi de les càrregues de treball posteriors l’ERO de la Granja de Perdius. La millora de la roba de treball i vehicles dels  guardes fluvials.

- Com sabeu hi ha un judici pendent, plantejat per les organitzacions sindicals CATAC i CCOO a totes les empreses públiques per la retallada de les pagues extres. Estava previst per aquest desembre però s’ha posposat. Us anirem informant.

- La nostra vinculació al VI conveni i com a empleats públics hem sofert moltes retallades. A mesura que les negociacions entre sindicats i funció pública rescabalen alguns dels drets perduts. L’empresa els fa efectius quan es publiquen, com: El retorn de la paga de part del 2012, el dia personal de més que disposarem aquest any. Resten encara moltes negociacions, de les que estem atents, com per exemple: El retorn dels dies de premi per vacances i antiguitat, millora de l‘1% de sou... (Acords  i negociacions publicades en el CATACRAC i de CCOO que rebeu en periodicitat)

- Hem acordat demanar a l’empresa els resultats de l’auditoria realitzada pel Departament d’Economia de la Generalitat. 

- I demanar informació sobre l’estat de l’empresa i l’afectació que pot produir la reestructuració dels departaments d’Agricultura i Política Territorial.

REUNIÓ ORDINÀRIA INTERCENTRES EMPRESA

Com no, vam donar la benvinguda al nou Conseller Delegat, el Sr. Pere Vidal,  i fer-li arribar les nostres propostes i comentar-les per poder desenvolupar-les més endavant. La direcció ens va manifestar que les tindrà en compte.

D’altra banda la direcció ens va comunicar que:

 A nivell econòmic, es compleix el pressupost previst per aquest any, sense gaires alegries, però tampoc sense greus entrebancs. D’altra banda, treballen per consolidar el pressupost del proper any . La reorganització dels departaments, Agricultura i Territori, no es preveu que afectin a nivell pressupostari a FC, SA. Ens recorden que, tot i així, no disposen de gaire marge econòmic per moltes de les millores proposades. També ens posen en coneixement que els resultats de l’auditoria encara no han arribat i ja ens informaran.

 La direcció,si disposa d’una estabilitat en el temps,  està interessada en tractar el tema del conveni i la RLT, on es discutirien les propostes presentades  en aquests àmbit.

 Ens comunica la recent visita a nombrosos centres de treball per conèixer l’empresa, els centres de treball i els treballadors. També es mostra oberta a rebre les diferents inquietuds i problemàtiques de l’empresa, tant a nivell dels representants dels treballadors, com directament dels afectats.  D’altra banda manifesta que està al corrent de les deficiències, dels centres i equips,  i que ja treballen en cercar les solucions.

Ens fa palès el desig de millorar la imatge externa de l’empresa. L’obertura de nous projectes de negoci. I disposar d’una organització i plantilla, ben preparats, per poder oferir els millors serveis. 
RECORDEU: PER PODER FER BÉ LA NOSTRA TASCA, CAL QUE ENS FEU ARRIBAR LES VOSTRES PROPOSTES

divendres, 8 de maig del 2015

RESUM REUNIÓ COMITÈ INTERCENTRES EMPRESA 05/05/2014

  
Per fi recuperarem  44 dies o el 24% de la paga extra del 2012 aquest mes de maig.
Els treballadors que aquell any estaven en actiu en l'empresa i que en l’actualitat no, també tenen el dret de cobrar-ho. Per tant, us demanem si ens podeu ajudar a fer arribar aquesta informació i que es posin en contacte amb l’Àrea de Recursos Humans de l’empresa per tramitar el cobrament.

L’empresa disposa de treballadors fixes discontinus. És voluntat dels representants dels treballadors que aquest puguin treballar a temps complert.  Es demana a l’empresa per aquest col·lectiu i les seves previsions a curt termini. La direcció ens comenta que aquest tema depèn de les encomanes de feines dels diferents departaments de la Generalitat.

Es demana a l’empresa un complement salarial que retribueixi la polivalència dels treballadors del grup D que realitzen tasques diferents. L’empresa ens comunica que l’actual estat econòmic de l’empresa no ho permet.


En línea amb la proposta del Comitè Intercentres. L’empresa ens exposa la propera implementació d’un pla de formació en prevenció, detecció i resolució de conflictes. Així com la realització d’un estudi de riscos psicosocials en tota l’empresa.  

dilluns, 4 de maig del 2015

NOVA AGÈNCIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI


En aquest enllaç podreu trobar la nota de premsa de la Conselleria. Feu un cop d'ull als .pdf annexes . A veure com anirà,

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/territori-sostenibilitat/notapremsavw/282973/ca/conseller-vila-nomena-consell-dexperts-dissenyara-nova-agencia-medi-ambient-i-territori.do

dimecres, 1 d’abril del 2015

REUNIONS 25/03/2015

El pressupost del 2015 de FC, SA és lleugerament inferior al del 2014, la direcció treballa per concretar nous encàrrecs, per poder mantenir i millorar el volum d’activitat de l’empresa. 

Treballadors de les Reserves Nacionals de Caça. Els contracte d’obra i serveis al que estaven adherits s’acaba en breu, l’empresa espera poder donar continuïtat a aquests servei.

Les colles dels Ports, Tarragona, cargol poma i fluvials de Girona i Alt Pirineu, han sofert una reorganització funcional per motius econòmics i productius. Des del Comitè Intercentres manifestem, que en casos determinats, es produeix un canvi de les condicions de treball desfavorables pels treballadors i que cal evitar aquestes situacions. Per tant, ens posem a disposició de les persones afectades per recolzar les seves demandes. D’altra banda, proposa que aquesta polivalència de funcions del grup D, es vegi reconeguda, amb un just complement salarial.

Com veureu, els 14 dies,  la part meritada de la paga extra del 2012, no s’ha ingressat en la última nòmina. L’empresa resta a l’espera, del dictamen dels seus assessors laborals, per si han d’aplicar l’Acord del Govern amb el sector públic i pagar el 24% o 44 dies. La resta d’empreses públiques així ho faran. Esperem que s’aclareixi aviat la situació i recuperem aquesta part de la paga.   Tot i que el pagament es pot fer en tot el període 2015 l’empresa ens comunica que ho farà tant aviat com pugui.

L’Àrea de Recursos Humans, ens fa la presentació del pla de formació per aquest 2015, en breu faran arribar la proposta a cada treballador. D’altra banda comenten el gran nombre de no presentats en cursos demanats pels treballadors, aquest fet causa nombroses problemàtiques amb els centres de formació. Recordem que cal avisar-los amb temps quan no hi pugem assistir. En els qüestionaris que es repartiran a la finalització dels cursos i haurà un apartat per fer noves propostes de formació. La formació, de 40 h. anuals, és un dret dels treballadors, cal que l’aprofitem.  

L’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, ens informa dels resultats de l’exercici anterior, Les incidències, accidents i malalties laborals es troben dins de percentatges baixos. Cal destacar els  sobre esforços  com la causa que provoca més incidents. També ens informen del seguiment del Pla de Formació de Riscos Laborals, la formació obligatòria de riscos cobreix a tota la plantilla i que la formació  específica i complementària, a curt termini, arribarà a tothom.  Ens presenten un nou EPI, ulleres de sol, pels treballadors que realitzen la seva tasca en llocs de neu i aigua.  


El Comitè Intercentres presenta una proposta de resolució de conflictes per millorar les relacions dins dels diferents grups de treball, detectar i evitar problemàtiques en aquest camp. Tant la Direcció com l’Àrea de Riscos Laborals, l’accepten de bon grat i ens comuniquen que ho treballaran i que en breu  faran una proposta de integració del pla i formació obligatòria dins l’empresa. D’altra banda, es recorda que cal tenir actualitzat el llistat de deficiències dels centres i maquinària i el calendari executiu per a la seva adequació. També que cal integrar  el Pla de Prevenció dins de tota l’estructura de l’empresa.  Es parlen els casos específics de la titulació de guardes de reserva on l’empresa manifesta que es realitzarà una formació substitutòria i de la titulació per a la conducció de barques a l’Ebre on manifesten que en breu tindran una proposta.

dijous, 19 de març del 2015

PROPERES REUNIONS

VARIS

S’han mantingut converses, d’una banda, amb el Subdirector  d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental per que sigui coneixedor de la problemàtica dels Guardes de Caça de FC  i de l’altre, amb la secció sindical de CATAC  dels  Agents Rurals, els quals manifesten la seva voluntat de cooperació i que no són part reivindicativa en aquest tema. Esperem que entre la feina feta, per tots, millori la situació  del col·lectiu.

REUNIONS 

El dimarts dia 24 març es celebren les reunions següents:

-          10 a 11 Intercentres
-          11 a 12 Comitè de Seguretat i Salut
-          12 a 13 Reunió ordinària amb l’empresa.

A part de fer el seguiment dels temes oberts en altres reunions,  donarem especial atenció:

La proposta, per part de l’empresa,  de la modificació del lloc de treball, d’uns quants companys del col·lectiu dels Guardes Fluvials.

Presentar una proposta de Resolució de Conflictes, per prevenir,  identificar  i procurar solucionar  aquesta problemàtica. (Previ consens entre tots els delegats)

Pressionar per tal que es compleixi l’acord de la Generalitat amb el sector públic per a la compensació del 24% de la paga  extra.Aprofitem per felicitar els companys de CCOO que s’han animat a informar, des del seu punt de vista, tal i com ha de ser  i esperem que aviat disposin d’un bloc de CCOO i no hagin d’utilitzar el bloc del Comitè Intercentres que pot generar confusions.  (L’Acta a que fan referència no és l’Acta legal, sinó, el seu resum de la reunió, molt lícit,  però, com el nostre, un resum).

dimarts, 17 de febrer del 2015

Compareixença d'Artur Mas

Us fem arribar el fragment d'una noticia  del Períodico. 
"El segundo gran objetivo del Govern para estos meses será estimular el tejido empresarial catalán. Para ello, Mas ha contado que se impulsarán diferentes medidas.
También ha anunciado Mas que en los próximos meses se creará la Agencia Catalana del Medi Ambient (nombre provisional, ha indicado, ), que será la fusión de todos los organismos que ahora tocan temas medioambientales. Así, estarán presentes, como mínimo la Agència Catalana de l'Aigua, la Agència Catalana de Residus, el Servei Meteorològic de Catalunya y el Institut Cartogràfic."
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/directo-comparecencia-artur-mas-3943897

dijous, 5 de febrer del 2015

REUNIÓ ORDINÀRIA INTERCENTRES-DIRECCIÓ (Barcelona, 03/02/2015)

-Presentació del nou Comitè Intercentres

-El Conseller Delegat ens comenta que l’empresa porta a terme per via judicial diferents plets en defensa  de FC. Coneixedors de l'excel·lent professionalitat del nostre personal, donem el nostre total suport  a les accions empreses per la direcció.

-La Directora d’Administració i Finances, ens exposa  les estimacions del tancament de la comptabilitat de 2014  i manifesta que es troben dins del   compliment del pressupost previst.  A la vegada, tot i que encara no hi ha els pressupostos de la Generalitat aprovats, s’espera que el pressupost de FC d’aquest any es mantingui similar al de l’any anterior.

Ens presenta un resum de la formació que es va portar a terme l’any 2014 on cal destacar el gran nombre de no presentats. També ens comenta l’estat de la formació d'aquest 2015. Per la nostra part creiem necessari dedicar una reunió monogràfica per poder conèixer més detalladament el funcionament de la formació i poder aportar noves idees.

-Ens comenten que les pagues extres, del 2015, es faran efectives en la seva totalitat. D’altra banda, no queda tant clar, si es cobraran els 14 dies meritats del 2012 o un 24% de la paga extra del 2012, segons la interpretació dels sindicats de l’acord amb la  Generalitat pel sector públic.  Farem el seguiment d’aquest tema, en defensa de l’acord.

-S’exposa la pressió que rep el col·lectiu, de guardes de reserva de caça, per part del cos d’agents rurals i es demana el suport de la direcció. Des de TFC-CATAC ens posarem en contacte amb el sindicat de CATAC del cos d’agents rurals, que tot i tenir dret a fer les reivindicacions que vulguin, no es acceptable de cap de les maneres, pressionar de forma personal als treballadors.

Es torna a posar sobre la taula les mancances en diferents centres de treball. Creiem necessari proposar una reunió temàtica sobre l’estat de compliment del Pla de Prevenció de l’empresa, estat de les avaluacions de riscos, prioritats i calendaris per a les millores, estat de la integració del pla en l’estructura de l’empresa...

Es proposa revisar la roba de treball i en especial la del col·lectiu dels guardes fluvials, que per la seva tipologia de tasca, és indispensable l’ús d’una uniformitat específica.

Es demana continuar les negociacions de la RLT de l’empresa, que van quedar aturades pel procés electoral.  Restem a l’espera d’un primer esborrany per poder començar a treballar. La direcció ens recorda que, en aquest moments, no és possible augmentar la massa salarial. Conscients de la situació econòmica d’aquests moments, creiem que no és cap impediment per poder  continuar la tasca per regularitzar  la RLT.

Per acabar acordem la periodicitat mensual de les reunions amb la direcció de l’empresa, la celebració de reunions temàtiques (formació, calendaris, RLT, seguretat i salut, roba de treball...) i dotar aquestes reunions de la necessària transparència i convertir  el Comitè Intercentres en l’ òrgan màxim de decisió sindical.


NECESSITEM QUE LES VOSTRES QUEIXES I PROPOSTES ENS ARRIBIN PER PODER FER BÉ LA NOSTRA TASCA, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB ELS VOSTRES REPRESENTANTS.

dimecres, 4 de febrer del 2015

REUNIÓ COMITÈ INTERCENTRES. CONSTITUCIÓ (1) Barcelona, 03/02/2015Els representants de TFC-CATAC en el Comitè Intercentres seran:   -Manel Navarro Núñez (Lleida), -Eloi Josa Cos (Tarragona), -Jesús Freixes Bañón (Girona)  i  -Josep Ma Valls Tort (Barcelona).  Actuarà com a president Josep Ma Valls Tort i com a  secretari Manel Navarro Núñez, amb 4 vots a favor i 3 en contra.

La periodicitat de les reunions intercentres serà mensual, coincidint amb les reunions ordinàries amb la direcció.  Qualsevol del membres en casos d’urgència pot proposar la celebració d’una reunió extraordinària.

La modalitat de les reunions intercentres seran presencials o virtuals, amb la possibilitat de delegació de vot.

Les reunions intercentres ordinàries estaran composades pels 7 delegats, en casos extraordinaris es podran convocar les reunions intercentres ampliades en les que intervenen tots els delegats. En les reunions podran assistir-hi treballadors, convidats per les diferents accions sindicals, per treballar temàtiques concretes. TFC-CATAC, en les reunions intercentres comptarà amb el delegat d’enllaç sindical Miquel Silvestre Castellanos (Especialista Barcelona).

Creiem que aquest acord donarà major agilitat donada les característiques de dispersió territorial de la nostra empresa. La nostra idea es convertir el Comitè Intercentres en el màxim òrgan en les decisions sindicals, en la representació territorial  i de comunicació amb la direcció de l’empresa, sempre amb la major transparència possible.


Qualsevol proposta que creieu oportuna per millorar la seva funcionalitat o temàtica a tractar la tindrem en compte.

dimarts, 20 de gener del 2015

Molt bon any a tots!!!


RECUPEREM LA PAGA EXTRA

DECRET LLEI 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal
Resten sense efecte, per a l’exercici 2015, les mesures previstes a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 que disposen, d’una banda, la reducció de les retribucions del personal en un import equivalent a una paga extraordinària i, d’altra banda, la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí.

COMITÈ INTERCENTRES

-          El proper dia 3 de febrer a les 10h 30,  celebrarem la reunió de constitució del Comitè Intercentres als serveis centrals de Barcelona. Llavors, a les 12h està convocada la reunió ordinària amb la direcció de l’empresa.  Recordem que  per qualsevol problemàtica o proposta que us interessi fer arribar a la direcció, us poseu en contacte amb els vostres representants.
-          Els delegats  de CATAC que representaran a els Comitès Provincials al Comitè Intercentres són:
Girona:                               Jesús Freixes
Lleida:                                Manel Navarro
Tarragona:                          Eloy Josa
Barcelona:                          Josep Ma Valls 

Anirem informant