dijous, 31 de gener del 2019


Bon dia a totes.

Us fem un petit resum de les novetats sobre la justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la GeneralitatLa Secretària d’Administració i Funció Pública ha dictat la Instrucció 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Cal assenyalar els següents aspectes de l’esmentada Instrucció:

-  Les primeres 15 hores laborables d’absència per motius de salut en un mateix any natural, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial, es poden justificar, sense necessitat de comunicat de baixa, mitjançant un document acreditatiu d’atenció mèdica.

-  Es dona un tracte especial a les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties          cròniques o oncològiques. Aquestes absències es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent. El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic.
  
-  Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, els serveis de personal podran exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut, així com una acreditació mèdica, en cada cas, conforme la concreta absència del lloc de treball deriva de la malaltia crònica.


Qualsevol dubte que en tingueu al respecte podeu dirigir-vos a tfccatac@gmail.com o a en Josep Mª Valls com a President del Comitè Intercentres al telèfon 675782039

dijous, 24 de gener del 2019


REUNIÓ ORDINÀRIA. 16/01/2019

Informacions del Conseller Delegat:

-Se’ns comunica que des de la Direcció de FC, SA, es van realitzant visites als diferents centres de treball. Els representats dels treballadors manifestem que veiem molt interessants aquestes trobades per poder tenir un bon coneixement i proximitat entre la direcció i treballadors.

-L’empresa presenta el balanç del projecte de comunicació interna del 2018, el butlletí informatiu que rebeu mensualment en el vostre correu electrònic. Es procura que, de noticia amb notícia, totes les tasques de l’empresa tinguin la seva visualització.  L’informe es farà arribar a tots vosaltres.  Fem constar el nostre suport a aquest projecte i a la seva continuïtat, una eina que ens fa coneixedors d’altres projectes i persones de l’empresa. Aquest any 2019 part de les notícies generades es podran visualitzar mitjançant l’aplicació de Twitter del DARPA.

-Com cada any s’està negociant, des de la direcció, els convenis, adendes, etc. amb els departaments d’Agricultura i Territori. La intenció és la de donar més estabilitat a aquests contractes i millorar  els pressupostos  de l’any passat.

Altres temes:

-L’augment de sou del 2,25% es farà efectiu en la nòmina d’aquest més de gener o en la nòmina de febrer amb efectes retroactius.

-ATRI. La direcció ens comenta les negociacions realitzades per poder incloure els nostres treballadors en el programa de gestió ATRI, tal i com el gaudeixen gran part dels companys del sector públic. Una de les avantatges més importants és la de poder accedir a la oferta de places d’altres institucions públiques. No deixa de ser una paradoxa que les places ofertades per FC estiguin publicades a l’ATRI i nosaltres no puguem accedir a les places ofertes per altres entitats, en igualtat de condicions. Desitgem que es pugui fer efectiu ben aviat.

-És comenta el nou impuls parlamentari per la creació de l’Agència del Patrimoni Natural, la proposta és idèntica a la que es va presentar al parlament l’any passat. (Vegeu: La Vanguardia, 4 de gener de 2019. “Un pacte ressuscita l’Agència de Patrimoni Natural”) Donada la importància d’aquesta agència en vers el funcionament de la nostra empresa i  dels treballadors, des del Comitè d’Empresa realitzarem un seguiment acurat del procés de creació. Anirem informant de les novetats a mesura que tinguem un alt grau de veracitat, cal dir que hi ha força “rumorologia” i em de ser molt curosos. Agrairem que si disposeu de més informació ens la feu arribar.

Negociació del I Conveni de FC, SA.

L’empresa ens presenta la proposta de les condicions econòmiques de la plantilla per categories i llocs de treball homogenis. Es pacta un calendari de reunions amb la direcció i caps d’àrea, on els representants dels treballador i altres representats dels diferents  grups professionals posarem en comú els dubtes i noves aportacions per tal de fer un primer estudi de  la proposta. Esperem que en un termini, no massa dilatat, us puguem presentar el redactat del nou conveni i de les noves condicions econòmiques, per a la vostra valoració i, també, poder plantejar els dubtes i aportacions a nivell individual o col·lectiu.

Restem a la vostra disposició per qualsevol tema.
Josep Ma Valls Tort. Tel: 675782039

divendres, 11 de gener del 2019


CALENDARIS 2019

Aquests dies heu d’haver rebut la proposta de calendari de 2019 de la vostra unitat. Feu-ne una bona revisió i si detecteu algun problema o voleu proposar alguna millora, ens ho comuniqueu.

Comitè Intercentres. Josep Ma Valls Tort 675782039

dijous, 29 de novembre del 2018

Celebració institucional dels 30 anys de Forestal Catalana

Consulteu en aquest enllaç la noticia publicada a Govern.cat, referent a la celebració institucional dels 30 anys de Forestal Catalana celebrada a Montserrat.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/313342/teresa-jorda-referma-el-compromis-del-govern-catala-amb-forestal-catalana

dijous, 18 d’octubre del 2018


El Govern aprova el decret per fer efectiu l'increment retributiu de l'1,95% dels treballadors i treballadores públics
  • Els servidors públics ja percebran l’augment a la nòmina d’octubre, i ingressaran els endarreriments abans de final d’any
  • El personal de la Generalitat també cobrarà el 100% de la retribució en cas de baixa laboral des del primer dia
El Govern ha aprovat avui un decret llei per fer efectiu l’increment de l’1,95% de la massa salarial del personal de la Generalitat de Catalunya, que es va acordar amb els sindicats majoritaris de la funció pública, CCOO i UGT, en el marc de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat (MEPAG).
 
La proposta del Govern, acceptada pels sindicats, eleva fins al màxim permès l’increment retributiu als treballadors de la Generalitat. En concret, s’aplicarà l’increment màxim de l’1,75% autoritzat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat més un 0,20% addicional.  
 
Segons es va acordar amb els sindicats, aquest 0,20% també es destinarà a increment retributiu lineal amb caràcter general. Això significa un augment proporcional, de manera que els llocs de treball que tenen una retribució inferior tindran un augment proporcionalment superior a aquells que tenen retribucions més altes.
 
Aquest increment de l’1,95% suposa una despesa total de gairebé 226 milions d’euros.
 
La situació actual de pròrroga pressupostària i la voluntat del Govern d’aplicar de manera immediata les millores en les condicions laborals i retributives dels empleats públics, han fet necessari que s’aprovessin per mitjà d’un decret llei.
 
100% de la retribució en cas de baixa laboral
 
En la línia de la recuperació de drets i condicions de treball dels servidors públics, el decret llei aprovat avui també inclou la mesura per la qual el personal de la Generalitat percebrà el 100% de les retribucions des del primer dia per incapacitat temporal. Això vol dir que cobraran el 100% del sou en cas d’estar de baixa, en tots els supòsits i des del primer dia, retornant així a la situació del 2012, abans de l’aplicació de la llei estatal de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
L’increment, en la nòmina d’octubre
 
A partir del mes d’octubre, els treballadors i treballadores públics ja percebran a la nòmina l’increment salarial de l’1,75%. La Generalitat abonarà tots els endarreriments abans de final d’any.

divendres, 21 de setembre del 2018ACORD  DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS

CATAC no ha ratificat l'acord ja que considerem que no es recuperen la totalitat de les retallades. Tot i així, l'acord és de compliment en tot el sector públic.


Per qualsevol dubte, suggeriment o queixa poseu-vos en contacte amb els vostres representats sindicals
Josep Ma Valls 675782039