dimecres, 8 de juny del 2016

REUNIÓ ORDINÀRIA. INTERCENTRES EMPRESA 26/05/2016

-El Conseller Delegat, ens informa:

Que,  està realitzant una ronda de visites als diferents centres de treball, per tal de conèixer l’empresa a nivell territorial, funcional i als treballadors. El Comitè Intercentres donem el nostre suport a aquesta tasca i ens sembla molt adient i necessària aquesta iniciativa.

Que, la restricció legislativa de contenció de plantilla en tot l’àmbit públic sota el control de la Comissió de Retribucions Despeses de Personal, porta greus problemes a l’hora d’assumir i ampliar nous projectes de treball, el que impossibilita noves contractacions fixes a FC,SA. Un dels casos, més recents i greus, és la retallada en el servei dels Guardes de Reserva a l’Alt Pirineu.  L’empresa tampoc pot assumir altres encàrrecs del Departament de Territori i Sostenibilitat per la mateixa raó. La Direcció i els diferents departaments continuen buscant solucions a aquest greu problema. Per la nostra banda hem portat la problemàtica a la Mesa de negociació de la Funció Pública mitjançant la representació de CATAC.

Que, es posarà en marxa un estudi de riscos psicosocials, a curt termini, a tots els centres de l’empresa. Manifestem la nostra satisfacció ja que és una de les demandes que feia més temps que teníem sobre la taula.

Que, el mes de setembre, l’empresa presentarà un esborrany de Conveni Col·lectiu i RLT, en base als convenis col·lectius aprovats aquest  darrer any de l‘ICGC, ACA... que han passat el vist i plau de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.  El Comitè manifesta la voluntat de tenir un conveni propi, sempre i quan, mantingui les condicions mínimes fixades pel Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i existeixi un article de vinculació d’enllaç ferm i clar. Aquest document servirà de base per a l’inici de les negociacions.  En tot el procés el document, les propostes i  les modificacions,  seran públiques i obertes per a tots els treballadors de FC, SA, fins a la seva aprovació final per referèndum.

Que,  l’empresa vol impulsar una millora del coneixement de les tasques i una millora de la imatge de FC, SA, Primer dins la mateixa empresa i llavors a nivell exterior.

-L’Àrea d’administració i Finances, ens notifica els resultats de l’auditoria econòmica anual de FC, SA. L’empresa auditoria certifica els comptes i resultats de l’empresa, en breu es trobarà a disposició pública en la web de FC, SA.

-D’altra banda no oblidem la presentació i el seguiment  a la nova direcció de les problemàtiques recurrents, però no menys importants,  en el àmbit de tota l’empresa o de centres de treball concrets com:  

-RLT. Substituir els complements de millora pels complements reals o reassignació a grups superiors.
-Regularitzar el Teletreball
-Complements de millora pels treballadors polivalents en diferents tasques i centres.
-Treball d'encomanes per objectius, obres o projectes no com a cessió de treballadors.
-Cal que en les places ofertades a l'ATRI, l’experiència de treball a FC sigui valorada
-Recuperació del fons acció social.
-Concurs de promoció interna de les noves places que es creïn, anteriors a la oferta pública.
-Millorar el procediment de contractació.
-Unificar les diferències de criteris en les diferents territorials.  Comunicacions directes als treballadors des de RRHH.
-Revisar l'actual sistema de formació.  Establir directius clares sobre els cursos individuals i externs.
-Llistat de deficiències dels centres de treball, priorització i calendari d'execució de les millores
-Formació obligatòria de treball en equip i resolució de conflictes 
-Estudi de seguretat i salut per als treballs de caràcter excepcional. Centres mèdics propers, EPIs Individuals, proteccions col·lectives...
-Granja de perdius. Els treballadors fan horari partit i període de vacances no lliure, a diferència de la majoria de l'empresa.
-CRF Torreferrussa i Aiguamolls: Calen centres nous. (Aiguamolls en construcció)
-Viver de Breda. Tractor amb cabina per a tractaments fitosanitaris
-Guardes Fluvials i de caça. Dignificar el  vestuari dels Guardes Fluvials i Guardes Reserva Caça
-Figueres GEPIF. Banqueta de treball, adequació de despatx i servei de neteja.


FEU-NOS ARRIBAR LES VOSTRES PROPOSTES O PROBLEMÀTIQUES PER TAL DE PODER FER BÉ LA NOSTRA TASCA. 
Josep Ma Valls Tort  675 78 20 39