divendres, 1 de desembre del 2017

Reunió ordinària 29/11/2017

La reunió ordinària té lloc a la finca Mas de Melons a la Territorial de Lleida. Un cop acabada, l’empresa organitza una trobada de tots els treballadors, de la part sud de Lleida i nord de Tarragona, amb la finalitat de crear un espai de relació i de cohesió entre els treballadors de diferents territoris i unitats de treball. Trobem molt interessants i necessàries aquestes jornades que donen a conèixer les activitats que realitza l’empresa en altres territorials i  per les sinèrgies positives que crea. Es va fer una primera jornada d’aquest estil a Amposta i està previst cobrir la resta del territori.

-La direcció ens informa:

El dia 12/12/2017 Forestal Catalana lidera la jornada de “Bones pràctiques en el sector forestal”.  La jornada aglutina, d’una banda, empreses nacionals i franceses, i d’altra banda, representants de diferents institucions de l’administració. Es tracta de trobar un camí de sortida per a la urgent i necessària professionalització i dignificació dels treballs forestals. L’acollida ha estat molt bona hi ja s’han inscrit al voltant de 100 persones. Esperem que doni bons fruits. Si algú està interessat en assistir-hi que ho comuniqui a RRHH.

El dia 28/11/2017, en el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent, es va fer un acte d’agraïment públic a les empreses que ens fan donació d’aliments pels animals.

L’Àrea de Vivers Forestals ha començat a treballar per recuperar els vivers de Sant Ramon propers al municipi de Constantí. Comentem que el creixement de les àrees i activitats de l’empresa és molt benvinguda.

Des de l’última reunió ordinària s’han celebrat dos Consells d’Administració. El primer per aprovar el canvi de seu de FC a Barcelona. I el segon, per posar de manifest, als membres del Consell, les dificultats de tresoreria que va patir FC pels retards en el pagaments previstos. Gràcies a la implicació i constància de l’Àrea de Finances la situació es va normalitzant.  L’empresa funciona, en part, per uns contractes anuals amb els diferents departaments anomenats ADENDA. Demanem a la direcció que intenti aconseguir acords de més llarga durada per donar més estabilitat a l’empresa.   

L’Àrea de RRHH  ens presenta un pla de formació adreçat a millorar  les competències que necessita cada unitat en el seu lloc de treball pel proper any. Vist la baixa utilització de les hores de formació, per molta part de la plantilla, esperem que oferir  cursos més específics per cada un dels diferents llocs de treball,  resultin més interessants i s’aprofitin més i millor les 40  hores de formació anual que disposa cada treballador.

-S’acorda a la reunió la recuperació dels dies 24 i 31 de desembre mitjançant 2 dies o 14 h. d’assumptes propis, que caldrà fer efectius, de forma prioritària,  abans del 15 de gener. Consultar a RRHH.

-El dijous 21 tenim les eleccions al Parlament de Catalunya, per tant es podrà disposar d’un permís de 4 hores dins la jornada laboral que serà retribuït i no recuperable per poder exercir el dret a vot. Els qui acreditin que tenen la condició de membres de mesa electoral, d’interventors o interventores tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada laboral, i un permís retribuït de 5 hores de la jornada laboral l’endemà de les eleccions. Els apoderats i apoderades tindran dret a un permís retribuït durant la jornada de votació. Aquestes previsions seran aplicables al personal al servei de l’Administració Pública en règim administratiu, estatutari o laboral. Aquests permisos es troben regulats en els articles 24 i 25 del Real Decret 953/2017, de 31 d’octubre.  Donada la varietat de casuístiques de calendari,  es comenta que millor que en cada centre de treball s’acordi la programació,  procurar que els equips de treball els utilitzem de manera coordinada i millor al final de la jornada laboral.

-Diferents treballadors ens han comentat els nombrosos problemes que donen els ordinadors que utilitzen. Es demana a la direcció una inversió en substitució i millora d’equips informàtics ja que afecten molt negativament a la productivitat de l’empresa.. 


Feu-nos arribar les problemàtiques o propostes que tingueu perquè puguem fer bé la nostra feina.

dimarts, 14 de novembre del 2017

Reunió ordinària, 3 de  novembre de 2017

El Conseller Delegat ens informa dels següents temes:

La intervenció estatal de la Generalitat, en principi, no suposa cap problema greu a nivell de les despeses de personal i el funcionament ordinari de FC, SA. Cal tenir en compte però que algunes inversions i despeses ja autoritzades pels Departaments d’Agricultura i Territori es troben  aturades, cal estar atents a veure com es desenvolupa aquesta situació.

L’àrea de Recursos Humans està fent una anàlisis de la situació dels treballadors i les possibilitats de jubilació total, parcial... La voluntat de l’empresa és facilitar i ajudar als interessats en el processos que cal seguir. Recordem a tots els que vulgueu informació sobre aquest tema que us poseu en contacte amb l’Àrea de RRHH. 

El 24 d’octubre en el Palau Robert, Forestal Catalana, va participar en el Congrés d’Enginyeria i Economia Circular (IGENIUM’17) on va presentar el projecte d’aprofitament sostenible dels boscos i l’aprofitament de biomassa per producció de calor, fruit dels treballs en el boscos públics i de les inversions en en el viver de Tremp.  La presentació va tenir molt bona acollida mitjançant el vídeo “Cadena de valor de l’ús de la fusta provinent de la gestió de boscos públics catalans”.

La direcció ens presenta un full de ruta per a començar el disseny del Pla Estratègic de l’empresa. Es demana la col·laboració dels RRTT en els grups de treball que han de desenvolupar el tema. Creiem que és molt interessant poder disposar d’aquest document per la millora del conjunt de l’empresa. Anirem informant.

El dia de la parada de país del 3 d’octubre s’haurà de recuperar, sinó caldrà descomptar el dia en la nòmina. L’empresa ens farà una proposta per allargar l’horari laboral diari, en un període determinat, fins a la seva recuperació.
LOTERIA DE NADAL

Els treballadors de Forestal Catalana, SA, hem reservat el mateix número de la loteria de Nadal, amb la que hem jugat en els darrers anys el 83.032.

També com en els darrers anys, cadascú podrà realitzarà, si ho desitja, la compra dels dècims que vulgui a l’administració de loteria on hem reservat aquest número, com sabeu aquesta administració ofereix el servei de venda de dècims de forma telemàtica.

D’aquesta manera, des de qualsevol indret del territori,  es podrà fer efectiva la compra del dècim.

Com recordareu, el nom de l’administració és ”El Buda de la Suerte” situada al carrer Taquígraf Garriga, 2 de Barcelona i aquest és el link per accedir a la compra del dècim, https://www.loteriadebarcelona.com/loteria-para-empresas.php

Al fer la compra per Internet, es pot escollir entre que et remetin els dècims comprats a una adreça postal sol·licitada, amb un sobre cost de 10€, indicant l’opció “Transport urgent”, o bé, ens remeten un resguard del dècim i l’original queda dipositat en  l’administració de loteria. 

Per a major seguretat i facilitat en la compra, la web te accés per empreses. En la pantalla principal del link que us adjuntem,  veureu el logo de l’empresa, heu de clicar-hi a sobre, us demanarà un codi d’accés, aquest és FORESTAL, una vegada a dins, ja podreu realitzar la compra.

Molta sort.

dimecres, 27 de setembre del 2017

REUNIÓ ORDINÀRIA 20 de setembre de 2017

-Les obres en la nova oficina del carrer Torrent de l’Olla van a bon ritme i que s’han realitzat visites dels treballadors per veure l’estat i distribució de la nova oficina. Des del Comitè Intercentres es demana poder disposar del plànol de la nova oficina  i així poder escoltar els suggeriments per part dels treballadors  afectats.

-La direcció ens presenta a uns documents explicatius de les tasques de FC, SA. Aquests  han de  servir per donar a conèixer l’empresa, tant per la totalitat dels treballadors, com per a altres empreses i organismes que poden estar interessats en els nostres serveis. Consta de dos documents, un des de l’òptica de la distribució territorial i l’altre des del punt de vista funcional a nivell d’àrees.

-Es comenta el procés de tramitació de la nova Agència del Patrimoni Natural i les possibles repercussions per a nosaltres.  En aquests moments es troba en fase de presentació d’al·legacions i cal esperar a la seva aprovació definitiva, es comenta que es difícil preveure terminis donada la inestabilitat política del moment.

En aquest apartat CATAT es posiciona en que no volem una partició dels treballadors de  l’empresa, s’ha demanat als grups parlamentaris i s’ha entrat com a esmena parlamentaria, que hi hagi una concentració de les competències del medi natural en una sola conselleria,  per tal de poder evitar aquesta divisió dels treballadors en dos conselleries diferents.

-És demana  a la direcció la seva posició davant de les jubilacions parcials. L’empresa manifesta que la seva intenció és facilitar al màxim aquestes jubilacions i alhora poder fer noves contractacions. La complexitat de la llei de la seguretat social i la d’estabilitat pressupostaria a creat molta confusió en aquests sentit, el que provoca que cada cas s’ha de tractar per separat. Les persones interessades, majors de 61.6 anys, han de demanar la documentació a nivell particular a les oficines de la Seguretat Social i fer-la arribar a l’Àrea de Recursos Humans per tal de fer l’estudi concret per a cada treballador, ja que es tracta d’un acord entre empresa i treballador.

-És comenta l’elevada casuística de danys lumbars en els treballadors d’oficina, per culpa de les cadires, la direcció recull la problemàtica i proposa  que també es tracti el tema en les reunions del Comitè de Riscos Laborals i es busquin solucions.


-Nou conveni. La totalitat del redactat de l’esborrany del conveni es troba en la seva fase final, un cop tingui un primer vist i plau, d’ambdues parts, es començarà amb la negociació de les categories, salaris i relació de llocs de treball. Tingueu present que ha de passar per un període de correccions, aportacions i aprovació dels treballadors. 

divendres, 4 d’agost del 2017


AGÈNCIA DEL PATRIMONI NATURAL I LA BIODIVERSITAT

Us fem arribar l'enllaç amb la pàgina web del Parlament de Catalunya on hi ha el redactat de la proposta de Llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.


.https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00061/11&ad=1

Opció: Veure els tràmits de l'expedient


En la Disposició addicional segona (pag. 33) fa referència als treballadors de FC, SA


El proper dia 6 de setembre es debat en el parlament.

Des de CATAC  fem un seguiment acurat del procés i del desenvolupament d'aquesta proposició de Llei. Anirem informant.


Per qualsevol consulta, dubte o suggerència.  Josep Ma Valls  675782039

dimarts, 25 de juliol del 2017

Temes que afecten a Forestal Catalana tractats en la Mesa Sectorial 17/07/17 (Sindicats-Generalitat) CATAC/CRAC Núm 21

Publicitat de les RLT

L'article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableix que les RLT han de ser publiques.

Per la seva banda, l'article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix, a més de la publicitat, que la RLT

... ha d'incloure tots els llocs de funcionaris, laborals i eventuals existents en l'Administració de la Generalitat

La compensació dels dies 24 i 31 de desembre, que aquest any cauen en diumenge, s’introduirà al tercer trimestre de l’any, després de la reunió de la Mesa Sectorial del 18 de setembre. Des de la IAC-CATAC hem demanat en diferents ocasions que aquesta compensació s’inclogui a la borsa d’hores d’assumptes personals al més aviat possible per poder gaudir-la amb més marge sense cúmul d’hores a final d’any, però el criteri de Funció Pública és fer-la efectiva precisament a final d’any. A veure com queda... 

El 20 de juliol es va publicar en el DOGC el Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Admnistració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. Aquest decret amplia el nombre de casos de baixa amb el cobrament del 100% del sou. Consulteu a RRHH de FC, SA les situacions particulars.  

Reunió ordinària Comitè intercentres i direcció. 20/07/201

La direcció comenta els reconeixements rebuts per part de l’escola de Quintanes i per la seva participació en les jornades de transferència tecnològica (Veure Web de FC), i  també dels recens contactes amb l’ACA per donar a conèixer la nostra empresa i la nostra capacitat de servei.

Marc estratègic. La Direcció i el Consell d’Administració de FC, SA ha donat llum verda a la redacció d’un marc estratègic per a definir els reptes de futur de la nostra empresa, es demanarà la col·laboració dels treballadors en el redactat del pla.

Nova seu de FC a Barcelona. Davant el canvi d’ubicació de  les oficines, del carrer Sabino Arana, al carrer Torrent de l’Olla, els representants dels treballadors demanem els plànols de distribució de la nova oficina i una reunió prèvia amb el personal afectat, per poder fer suggeriments i aportar idees.

Agència del Patrimoni Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, aquesta setmana passada va entrar al Parlament la proposta de llei de creació d’aquesta nova agència, tant a nivell del Comitè Intercentres de FC com des de CATAC-IAC, estem fent un seguiment acurat del desenvolupament d’aquesta llei i de les repercussions que pot portar a la nostra empresa.

Conveni propi.  La redacció de la proposta del nou conveni va per bon camí, en breu es tancarà la part normativa i ens manca tractar el tema de RLT i  retribucions. Esperem poder presentar-vos un bon document de base per poder aportar correccions i suggeriments.

El pacte entre FC i els RRTT per a la reincorporació de les persones afectades per l’ERO ha acabat el termini aquest mes de juliol.
  
Comissió de Retribucions i Salaris. Fins la data totes les noves contractacions havien de passar el tràmit d’aprovació d’aquesta comissió que per norma general no eren acceptades. Un nou redactat deixa en mans de les entitats públiques el compliment de la llei d’estabilitat pressupostària. La Comissió de Retribucions farà els controls a posteriori. Aquest fet pot permetre la nova contractació de personal en casos de situacions extraordinàries i eventuals, sense que hi hagi un increment fixa de la massa salarial. No és la situació desitjable, però pot deixar una mica de marge per poder satisfer les demandes dels nostres clients i la necessària incorporació de nous treballadors.


Augment de l’1% de les retribucions per aquest any amb caràcter retroactiu des de principis d’any. Tal i com es va acordar en la taula de retribucions el 7 de juliol amb l’administració pública. L’empresa treballa per poder fer el pagament aquest mes de juliol,  si per manca de temps no es pogués realitzar es cobraria el més aviat possible.

dimarts, 11 d’abril del 2017

Reunió ordinària 07/04/2017

La direcció ens comunica:

-El Departament d'Agricultura va organitzar una setmana per la celebració del Dia Internacional dels Boscos. Forestal Catalana va organitzar una de les sortides al Centre de Treball de Tremp on es van visualitzar diferents tasques: D’una banda, en l’àmbit de la millora de la biodiversitat com la producció de planta autòctona de procedència garantida i la construcció d’unes instal·lacions per a la cria de cranc autòcton.  I d’altra banda,  les tasques en la millora de la producció forestal, des de la gestió del bosc, la classificació a bosc  dels productes forestals i la producció d’estella, resultat de la gestió sostenible dels boscos públics.

-La bona rebuda de les activitats de transferència tecnològica en les jornades realitzades fins al moment: Programa de recuperació del tritó i de seguiment de fauna (cybertracker).

-Forestal Catalana SA, enguany celebra el 30 aniversari de la seva creació. L’empresa demana col·laboració dels treballadors per aportar idees per a aquesta celebració, la idea de partida és  un acte festiu adreçat i organitzat pels treballadors. Des de la representació dels treballadors  manifestem el nostre suport a aquesta iniciativa.

-La comissió de retribucions i salaris de la Generalitat, continua donant compliment a la Llei d’estabilitat pressupostaria sense concessions. Els impediments per a la contractació de noves places estructurals, necessàries i ja pressupostades per Agricultura i Territori, perjudica greument la nostra empresa i els serveis que donem. D’altra banda, s’ha permès alguna contractació temporal en l’àmbit de la recuperació de fauna salvatge en els Aiguamolls de l’Empordà i el reforç de les reserves de caça en el Parc de l’Alt Pirineu. En ambdós casos permeten la continuïtat temporal dels treballadors que han anat prestant aquest servei. Una part de les tasques de manteniment dels parcs, s’haurà de realitzar mitjançant altres empreses però sota la direcció de FC.

Cal comentar que hem rebut la resposta de les cartes adreçades a la Consellera d’Agricultura i el Conseller d’Economia i Finances, sobre els greu perjudicis de les decisions de la comissió de retribucions per  a la nostra empresa i treballadors, el compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària, és la gran excusa o impediment que ens comuniquen els diferents consellers.

-El Conseller Delegat ens comunica la seva voluntat de disposar d'un Pla estratègic de futur, amb el consens dels treballadors, per al reforçament de la marca i serveis de FC. Des de la representació dels treballadors  manifestem el nostre suport a aquesta iniciativa.

Altres informacions:

-La negociació de la proposta de Conveni propi de FC, SA va per bon camí, en aquesta reunió l’empresa ens ha fet arribar una proposta sobre el règim disciplinari que estudiarem i donarem resposta en la propera trobada del dia 24/04/17. Recordeu que sempre treballem per mantenir o millorar la nostra situació actual. També mantenir, en el futur, la nostra vinculació  amb el Conveni del Personal Laboral, que ha de ser el nostre conveni de referència, amb la inclusió de les particularitats de la nostra empresa.

-Es comenta, en la reunió, la disposició que apareix a la Llei d’acompanyament del pressupost de la Generalitat on surt redactat que cal tornar les places perdudes en l’ERO a Forestal Catalana SA.
“3. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de disposar la partida necessària per a revertir els acomiadaments de l'ERO de Forestal Catalana SA, i mantenir els llocs de treball dels centres de recuperació de fauna salvatge del delta de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre.
4. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de disposar la partida necessària per a mantenir els llocs de treball associats a Forestal Catalana, SA, dels espais naturals amb diferents figures de protecció, com el Parc Natural dels Ports a Roquetes i a Horta de Sant Joan a les comarques del Baix Ebre i la Terra Alta, a les Terres de l'Ebre.
5. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de disposar la partida necessària per a recuperar els llocs de treball associats a Forestal Catalana, SA, dels espais naturals amb diferents figures de protecció com el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet a l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), el del Parc Natural de la Serra del Montsant a Margalef i la Morera del Montsant (Priorat) a la demarcació de Tarragona.”

l els rumors, de la possible creació d’una Agència del Patrimoni Natural. Per la nostra part farem un seguiment intens d’aquestes disposicions i rumors i us anirem informant, si algú de vosaltres té més informació que ens la faci arribar.

-Els representants de CATAC continuem assistint i pressionant en les reunions d’aquest sindicat, conjuntament amb la resta d’Empreses Públiques de la Generalitat de Catalunya, per defensar els interessos conjunts que ens afecten (Conveni, retorn de pagues, fons socials, comissió de retribucions...) que podeu anar visualitzant en els diferents fulls informatius “els CATACRACS” que ens arriben en periodicitat. Recordem que des del bloc tfccatac.blogspot.com/ també els podreu consultar.

-Recordeu als companys que els anys 2013 i 2014 estaven treballant a l’empresa i en l’actualitat  no treballen amb nosaltres, que cal posar-se en contacte amb RRHH per poder fer efectiu el cobrament de les pagues extres.

-Pel cobrament en la propera nòmina del 34% de la paga del 2012, els companys que aquell any estaven treballant a l’empresa i en l’actualitat  no treballen amb nosaltres,  si ja van cobrar el 2011 la primera part de la paga del 2012, el pagament serà automàtic i no cal tornar-ho a demanar. Cal posar-se en contacte amb l’Àrea de RRHH si s’han variat les dades bancàries.


Pel que necessiteu Tel: 675782039 Josep Ma Valls Tort

dimarts, 4 d’abril del 2017

Comunicat 4 d’abril de 2017

Bones a tots,

Veureu que en la nòmina del mes de març donant compliment a la Sentència del Tribunal Suprem 960/2016, de 16 de  novembre de 2016, es va fer efectiu l’abonament de la part meritada del període de la paga extra de 2013 i 2014. Les quanties abonades corresponen a un 16,67% de la paga extraordinària de 2013 i a un 8,33% de la paga extraordinària del 2014, o la part que en proporció correspongui pel temps treballat.

En la propera nòmina del mes d’abril, està previst el pagament del 30%  de la paga extra del 2012 i restarà per cobrar l’última part d’aquesta el proper any 2018.

Recordeu als companys que en aquelles dates treballaven a l’empresa i ara ja no, que es posin en contacte amb l’Àrea de recursos humans per tal d’iniciar el tràmit de cobrament.

Qualsevol dubte,


Tel: 675782039 Josep Ma Valls,

dijous, 2 de febrer del 2017

Reunió ordinària 01/02/2017

La Direcció ens informa dels següents temes:
Celebració del Consell d’Administració  en les instal·lacions del viver de Sant Feliu de Buixalleu. Els representants de les Conselleries d’Agricultura i Territori van aprofitar per fer una visita a les instal·lacions i conèixer, de primera mà, els nous projectes que s’hi porten a terme.

Pla de comunicació externa. Representants de l’Àrea de Vivers van participar en el programa de TV3 Espai Terra. (Registrat a TV3 a la carta).

Forestal Catalana s’ha adherit a la plataforma d’empreses, entitats i institucions que donen suport a  la Xarxa de Custòdia del Territori.

L’empresa ha obtingut el distintiu PEFC i CATFOREST que la certifica com a empresa sostenible mediambientalment i de producte forestal d’origen català.

Diferents professionals de l’empresa organitzaran jornades de transferència tecnològica en diferents àmbits: Tritó del Montseny, cargol poma, material forestal de reproducció, seguiment de fauna salvatge i biomassa.

Forestal Catalana, ha estat seleccionada per a implementar el “Tramitador Electrònic d’Expedients de Contractació” (TEEC), que és el sistema informàtic corporatiu per a gestionar els contractes que ofereix la Generalitat en el seu Sector Públic, el qual ens permetrà ser més àgils en el compliment de la llei de transparència de les administracions públiques.

L’Àrea de Recursos Humans ens presenta el resum de les activitats de formació de l’any 2016, preocupa a totes les parts l’alt percentatge de gent que s’apunta a formació i llavors no hi assisteix. S’acorda fer un seguiment d’aquest tema per esbrinar-ne les causes i buscar solucions.

L’Àrea de Riscos Laborals esta preparant un resum dels resultats de l’estudi dels riscos psicosocials que en breu es farà arribar a cada treballador. La comissió de seguiment, formada per representants de l’empresa i dels treballadors, treballa per analitzar les dades, detectar les mancances i redactar unes directrius per poder corregir els resultats negatius.

La Comissió de Retribucions de la Conselleria d’Economia, ha aprovat la pròrroga dels contractes dels treballadors del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà fins a finals d’any. D’altra banda, no ha permès la contractació del personal per al seguiment dels danys a la fauna salvatge. S’acorda, per part dels representants dels treballadors, pressionar  a la Comissió de Retribucions, pel greu risc que suposa aquesta actitud per a la nostra empresa i per a les polítiques de protecció del medi ambient. 

L’empresa ens comenta la fusió, amb acord dels treballadors, de les colles de la Cerdanya i Ripollès en la nova colla Pirineus, que tindrà el centre de treball en els vivers de la Pobla de Lillet,  un dels treballadors anirà destinat a la piscifactoria de Bagà. Els representats dels treballadors demanem que se’ns informi amb l’antelació prevista pel conveni quan es programi un canvi geogràfic, funcional o de modificació de les condicions bàsiques del lloc de treball.
Altres temes: 
Conveni Col·lectiu de Forestal Catalana. La negociació i redacció de la proposta del nou conveni va a bon ritme, tot i que portarà el seu temps. S’acorda fer una altra reunió de treball el dia 1 de març. Treballem, amb tot l’interès, per  poder presentar-vos un bon document per a tots.

Felicitem al Comitè de Prevenció de Riscos Laborals (Representants dels Treballadors, Àrea de Prevenció i Direcció) per l’acord de dotar, d’un “buff”, com a complement de la roba d’hivern per als treballadors de camp.