divendres, 25 de novembre del 2016

El 27/07/2016 vam celebrar la darrera reunió ordinària entre els representants dels treballadors i la direcció de FC, SA. Han passat gairebé 4 mesos. L’empresa ens va demanar temps per preparar un document base per poder negociar el nou conveni tal i com es va quedar en aquella reunió.  

REUNIÓ ORDINÀRIA 18/11/2016

El Conseller Delegat ens informa de diferents temes:
-Ens comunica que la Direcció General de Forest del DARP ha encomanat a FC el projecte de millora de la diversitat genètica forestal pels propers 4 anys, el que permet continuar en la bona línia de treball de l’Àrea de Vivers, un cop finalitzat el projecte FEDER. Legalitzar els rodals per a l’obtenció de llavors i esqueixos, garantir la seva procedència i traçabilitat, continuar les inversions en investigació per a la millora genètica i consolidar els horts llavorers, permet oferir al mercat un material de reproducció forestal (MFR) de gran qualitat i molt sovint inexistent en el mercat. 

-La participació activa en la Jornada de Biomassa del Berguedà, on l’empresa participa en inversions, transferència tecnològica i personal,  per poder consolidar un altre punt de servei de biomassa forestal provinent dels aprofitaments dels boscos públics, tal i com ja és una realitat en el Viver de Tremp.

-Ens comenta les accions realitzada per a la millora de la comunicació externa de l’empresa: Participació en el Fòrum Forestal Català, establir contactes de col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori i consolidar de cara al proper any la participació de professionals de l’empresa en programes de transferència tecnològica.

- La direcció vol experimentar un nou canal de millora de la comunicació interna. Els administratius territorials recolliran una mostra dels treballs més representatius de cada àrea que seran publicitats a tots els treballadors de FC en un document adjunt a la nòmina. Demanen la nostra col·laboració i suggeriments.

-Forestal Catalana ha estat acreditada per l’associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal també anomenat PEFC CATALUNYA, integrada per propietaris forestals (públics i privats), industries de transformació de la fusta i altres sectors com: consumidors, entitats conservacionistes, professionals, universitaris.  Com a empresa que promou la gestió forestal sostenible.

-També, ens comuniquen la intenció de fomentar reunions per grups de treball (Colles de parcs, cuidadors de fauna....) per conèixer les seves problemàtiques i a la vegada comunicar els interessos de l’empresa.

-D’altra banda ens fan constar que tant el DARP com el DTS esperen poder ampliar les encomanes amb FC, però les últimes experiències negatives amb la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Departament d’Economia, per als augments de plantilla del sector públic, pot ser un fre insalvable.

Nosaltres mostrem la nostra aprovació de les diferents línies i propostes presentades per l’empresa.

L’Àrea d’Administració Finances ens presenta la previsió de pressupost pel  proper any. Un pressupost en la línia d’aquests darrers anys.  Ens comenta les noves inversions en l’Àrea de Vivers i en diferents projectes LIFE: Piros, Potamo Fauna, Delta Lagoon (Millorar l'estat ecològic de les llacunes de l'Alfacada i la Tancada) , Limnos Pirineu i Tritó del Montseny.

Creiem que es un pressupost de mínims però d’altra banda equilibrat i sanejat, que permet la continuïtat dels serveis que ofereix  FC, però sense cap augment significatiu que permeti veure millores en les condicions de treball,  d’ampliació de la plantilla, dels serveis o inversions. Si teniu interès en conèixer les dades i números concrets estem a la vostra disposició. Un cop el pressupost estigui validat es pot trobar a la pàgina web de FC, SA.

L’Àrea de Riscos Laborals ens comenta que han arribat els primers resultats de l’estudi de Riscos Psicosocials realitzat aquesta tardor.  La veritat és que els primers resultats ens han deixat una mica despistats. El mes de gener, és realitzarà una presentació més elaborada per l’empresa que ha realitzat l’estudi, a la comissió de seguiment (formada per representants dels treballadors i de l’empresa), llavors s’informarà dels resultats a tots els treballadors.

-L’empresa ens demana la nostra opinió sobre la roba de treball. Tot i que hi havia diferents opinions personals sembla que es van arribar a certs consensos. La roba que actualment forma part dels EPIS (Botes, anorac gorotex, forro polar) ha demostrat la seva eficàcia, durabilitat i força gent està satisfeta. Pel que fa a la roba no EPI (samarretes i pantalons) hi ha més dificultat en consensuar-la. Els col·lectius de colles de parcs, fluvials i caça, per motius de la seva tasca, prefereixen una roba més a l’estil i colors dels Agents Rurals. El que si està clar és que cal una bona qualitat.  És un tema complex i per a gustos, colors!!! Per tant si ens voleu fer arribar propostes seran molt ben vingudes.

Multes de trànsit.
L’empresa té clar que totes les multes de trànsit van a càrrec del conductor del vehicle i aquesta és la seva ferma posició.

Entenem que com a conductors les nostres accions al volant i de manteniment del nostre vehicle estan sota la nostra responsabilitat. D’altra banda, quan per a qualsevol servei se’ns demani la utilització de vehicles, remolcs... que no estan sota la nostra responsabilitat, cal verificar que tot es troba en correctes condicions ja que el conductor serà l’únic responsable. En casos que no estigui tot correcte,  poseu-vos en contacte amb nosaltres, si voleu, o amb el vostre cap per informar de les deficiències del vehicle i de la impossibilitat de realitzar el servei en condicions d’il·legalitat.

S’informa i és pregunta sobre el cas d’un ús inadequat d’un vehicle de l’empresa.

Nou Conveni, Tot i que a la reunió no es va presentar el text base, és va acordar un calendari i unes pautes de treball. L’empresa ens enviarà en breu el redactat:

La  primera reunió serà el dia 16/12/2016, on es posaran aquests temes a un primer debat. Cal dir que a mesura que surtin els primers esborranys o propostes serioses, us els farem arribar a tots vosaltres per poder-los revisar i intervenir.

Recordem a la direcció la necessitat de mantenir les condicions del  Conveni del personal labora, ja que una gran majoria de la nostra plantilla treballa en aquest àmbit. El redactat d’aquest lligam anirà a les disposicions addicionals.


Calendaris laborals. A mitjans del més de desembre s’enviaran els calendaris laborals del 2017, per poder planificar els primers dies de l’any. En la majoria de casos seguiran el criteri de l’any 2016. Feu-nos arribar qualsevol proposta de millora o correcció.Treballs en condicions de risc i penositat. Recordeu de fer-nos arribar fotografies quan creieu que les condicions de les tasques encomanades no compleixen les condicions mínimes de seguretat o no són equiparables a les condicions dignes de treball del S XXI  d’una empresa seriosa.

dimecres, 31 d’agost del 2016

Us fem arribar la carta adreçada al Vicepresident i Conseller d'Economia i Finances, Consellera d'Agricultura i Conseller de TerritoriAdreçat a:

Sr. Oriol Jonqueres. Vicepresident de la Generalitat de Catalunya i Conseller d’Economia i Finances.

Exposem:

Forestal Catalana SA, és una empresa pública que treballa en projectes i obres que es realitzen en el medi natural. Com a mitjà propi de l’Administració els encàrrecs ens arriben principalment de la Conselleria d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

A part de les tasques que es realitzen amb el personal fix de l’empresa, en temporades concretes cal contractar puntualment a treballadors per atendre encomanes que responen a necessitats de tipus tècnic i/o social. Aquest any ens hem trobat amb una greu paradoxa. Les conselleries han disposat les partides pressupostàries per a que es duguessin a terme aquestes actuacions, però Forestal Catalana no ha pogut atendre els encàrrecs perquè la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Departament d’Economia ens impedeix aquestes contractacions. Aquesta comissió argumenta  que són encàrrecs recurrents (és lògic perquè són temporals cada any) i que s’hauria de contemplar com a un increment de plantilla i per tant de la massa salarial, la qual cosa d’acord amb les directrius actuals de la Generalitat tampoc es pot fer.

Això ha passat en casos diversos. Un dels casos més greus  és el suport que donàvem aquests  últims anys a les Reserves de Caça, del  Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació. 8 dels nostres treballadors, tècnics, administratius i guardes de reserva, no han pogut reincorporar-se a la seva tasca i, per tant no s’han pogut dur a terme les feines necessàries.

Un altre cas ha estat no poder oferir els serveis de manteniment, gestió i informació dels Parcs Naturals del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Llocs de treball  en municipis d’alta muntanya i en zones rurals, difícils de substituir.

Entenem que la Generalitat de Catalunya també restarà perjudicada a nivell d’ingressos, serveis i imatge.

Aquesta impossibilitat de contractació de FC,SA, tot i disposar del pressupost necessari per part de les Conselleries, afecta de forma molt greu als nostres treballadors, a la mateixa Generalitat i en la cura del medi natural.

Sol·licitem:

Per tant, demanem que FC, SA pugui ampliar la seva plantilla quan es disposa del pressupost necessari i que la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal faci possible aquestes contractacions.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte,COMITÈ INTERCENTRES DE FORESTAL CATALANA SA

divendres, 29 de juliol del 2016

COMENTARIS REUNIÓ ORDINÀRIA 27/07/2016

> La direcció ens posa en coneixement la signatura de diferents contractes amb els Departaments d’Agricultura i Territori (ADENDA), ACA, Mobilització de fusta... que garanteixen  la base econòmica anual de FC, SA. D’altra banda ens comenta que estan treballant en l’obertura de nous projectes amb les administracions locals i altres institucions. Per la nostra part manifestem la nostra satisfacció per l’aconseguit i suport per en l’obertura de nous projectes.

> El Conseller Delegat ens comenta que ha realitzat visites a tots els centres de treball i personal de l’empresa. Tasca que continuarà per poder conèixer,  les funcions, projectes i treballs que es realitzen. Agraïm l’esforç que es fa, des de la direcció, per conèixer l’empresa en profunditat i en tot el seu àmbit.

>L’Àrea d’Economia i finances ens presenta l’estat dels comptes a maig de 2016, que segueixen les previsions pressupostades i un balanç força equilibrat. D’altra banda ens fa un resum dels resultats provisionals de l’Auditoria del Departament d’Economia, en els quals s’han al·legat diferents qüestions de caràcter comptable i procedimental, restem a l’espera de l’informe definitiu. També se’ns comunica que el compliment del decret de recuperació de la paga extra del 2012 es portarà a terme segurament en el mes d’octubre. Import que surt íntegrament del pressupost de FC,SA i no del departament d’Economia, que seria el més just.

>Se’ns comunica la unificació de la brigada del cargol poma i la brigada del Parc Natural del Delte de l’Ebre en una sola unitat, amb repartiment de tasques  i la  dependència  d’un cap de colla de l’empresa.

>És torna posar de manifest la greu problemàtica de l’encomana de les Reserves de Caça, que ha estat tombada dues vegades per la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Departament d’Economia, tot i la necessitat de personal  i la capacitat econòmica per part del la Direcció General de Caça i Pesca.  Sembla que la intenció del Departament és tornar-ho a presentar. La prohibició d’augments de plantilla del sector públic, afecta de forma molt greu a FC, SA.  Molts encàrrecs i treballs no es poden o no es podran atendre per manca de personal.  Des del grup d’empreses públiques de CATAC es fa molta pressió a Funció Pública en aquest sentit, però els resultats no són positius.  Necessitem el suport de totes i tots per sortir d’aquest parany normatiu!!!

>Tot i que es va entrar en la última reunió la demanda de cobrar el plus per tractaments fitosanitaris a l’àrea de vivers, tal i com marca el conveni i com ja cobren altes unitats, el tema es deixa sobre la taula, per la posició de la Direcció, CCOO i CATAC Lleida de  tractar el tema en global en les negociacions de la RLT.


>Es fa un repàs del llistat i seguiment de temes pendents, dins dels quals s’ha donat una sortida a:

      . La compra del tractor per tractaments fitosanitaris a l’Àrea de Vivers.

    . La posada en marxa de l’estudi de riscos psicosocials que s’iniciarà a la tardor amb la màxima garantia d’anonimat.

     .L’adquisició de l’equipament necessari pel Guardes de Reserva de Fauna.

    . El servei de neteja pel nou Centre  de Treball de Figueres.

    . El nou Centre de Recuperació de Fauna Salvatge dels Aiguamolls.

   .La inspecció de riscos laborals, per una auditoria externa,  del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa,  (encara no ha arribat l'informe).

Conscients de que queden encara molts temes  és una satisfacció poder donar aquestes bones noticies i agrair a tota la gent que ha permès portar-los a terme.

Molts dels temes pendents caldrà regular-los dins del nou conveni, però no deixarem  de banda altres punts com: 

-Cal que en les places ofertades a l'ATRI, els treballadors i el treball a FC siguin valorats en igualtat de condicions que la resta del Sector Púbic.
-Llistat de deficiències dels centres de treball, priorització i calendari d'execució de les millores
-Estudi de seguretat i salut per als treballs de caràcter excepcional.
-Nou CRF a Torreferrussa
-Dignificar el  vestuari dels Guardes Fluvials.


>La propera reunió Ordinària es preveu per finals de setembre. L’empresa presentarà, un primer esborrany de treball  per la elaboració del Conveni propi de FC,SA.  Esperem rebre un bon document i fer una bona tasca de la qual estareu sempre informats i en la que serà necessària la vostra col·laboració i posterior aprovació.


Bones vacances pels que feu festa i bona feina pels que no en feu!!!
COMENTARIS REUNIÓ ORDINÀRIA 22/06/2016

-El Comitè Intercentres  manifesta que,  FC, SA ha realitzat canvis de funcions i de lloc de treball de diversos treballadors sense una comunicació prèvia tal com preveu el VI Conveni Laboral. El Comitè Intercentres entén aquest canvis com a variacions substancials de les condicions laborals dels treballadors.
La posició del Comitè Intercentres ha estat sempre respectar la decisió dels treballadors afectats davant la proposta d’un canvi per part de l’empresa. Donat que han sorgit diversos casos en que aquest canvis s’ha produït sense l’acord dels afectats i que aquests canvis han perjudicat  de forma greu als treballadors, a les encomanes  i a la mateixa empresa . Demanem, a l’empresa, ens comuniqui  amb antelació les propostes de canvis de les condicions de treball (geogràfic, funcional...), Per  així poder, avaluar el compliment de la normativa i poder prevenir les problemàtiques negatives que afecten als treballadors i al conjunt de  l’empresa.

Millora de les condicions de treball

Algunes unitats de treballadors de camp ens han comentat les penoses condicions laborals en que han de fer la seves tasques. En moltes feines  manca la maquinària, els equips de treball i el suport tecnològic imprescindible en empreses avançades i competitives.  El percentatge dels pressupostos  dels projectes destinats a l’execució de l’obra real a camp, són molt baixos.  El que fa pensar en una mala planificació, valoració i poca mecanització de les feines, el que provoca que moltes obres no acompleixin el resultat previst. En molts casos l’empresa en responsabilitza al treballador. Aquesta situació no  ens la podem permetre ja que la imatge i la qualitat de la nostra tasca pot comprometre el futur de la nostra empresa i la confiança dels nostres clients.  Per tant demanem a l’empresa que verifiqui i corregeixi aquestes mancances en l’execució i direcció de les obres. També animem als treballadors, que es trobin en aquesta situació, que ens facin arribar les seves queixes. Els membres del Comitè Intercentres  i els Delegats de Prevenció faran visites en el territori per detectar aquest tipus de situacions.

Borsa de treball


L’empresa proposa la creació d’una borsa de treball per poder fer les substitucions de baixes laborals inferiors a 3 mesos. Els casos de substitucions superiors a 3 mesos cal publicar-les a l’ATRI. La borsa de treball permetria fer més ràpid el procés de selecció i la immediata incorporació. El Comitè Intercentres es mostra favorable a aquesta iniciativa i restem a l'espera de la proposta de regulació. . 

dimecres, 8 de juny del 2016

REUNIÓ ORDINÀRIA. INTERCENTRES EMPRESA 26/05/2016

-El Conseller Delegat, ens informa:

Que,  està realitzant una ronda de visites als diferents centres de treball, per tal de conèixer l’empresa a nivell territorial, funcional i als treballadors. El Comitè Intercentres donem el nostre suport a aquesta tasca i ens sembla molt adient i necessària aquesta iniciativa.

Que, la restricció legislativa de contenció de plantilla en tot l’àmbit públic sota el control de la Comissió de Retribucions Despeses de Personal, porta greus problemes a l’hora d’assumir i ampliar nous projectes de treball, el que impossibilita noves contractacions fixes a FC,SA. Un dels casos, més recents i greus, és la retallada en el servei dels Guardes de Reserva a l’Alt Pirineu.  L’empresa tampoc pot assumir altres encàrrecs del Departament de Territori i Sostenibilitat per la mateixa raó. La Direcció i els diferents departaments continuen buscant solucions a aquest greu problema. Per la nostra banda hem portat la problemàtica a la Mesa de negociació de la Funció Pública mitjançant la representació de CATAC.

Que, es posarà en marxa un estudi de riscos psicosocials, a curt termini, a tots els centres de l’empresa. Manifestem la nostra satisfacció ja que és una de les demandes que feia més temps que teníem sobre la taula.

Que, el mes de setembre, l’empresa presentarà un esborrany de Conveni Col·lectiu i RLT, en base als convenis col·lectius aprovats aquest  darrer any de l‘ICGC, ACA... que han passat el vist i plau de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.  El Comitè manifesta la voluntat de tenir un conveni propi, sempre i quan, mantingui les condicions mínimes fixades pel Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i existeixi un article de vinculació d’enllaç ferm i clar. Aquest document servirà de base per a l’inici de les negociacions.  En tot el procés el document, les propostes i  les modificacions,  seran públiques i obertes per a tots els treballadors de FC, SA, fins a la seva aprovació final per referèndum.

Que,  l’empresa vol impulsar una millora del coneixement de les tasques i una millora de la imatge de FC, SA, Primer dins la mateixa empresa i llavors a nivell exterior.

-L’Àrea d’administració i Finances, ens notifica els resultats de l’auditoria econòmica anual de FC, SA. L’empresa auditoria certifica els comptes i resultats de l’empresa, en breu es trobarà a disposició pública en la web de FC, SA.

-D’altra banda no oblidem la presentació i el seguiment  a la nova direcció de les problemàtiques recurrents, però no menys importants,  en el àmbit de tota l’empresa o de centres de treball concrets com:  

-RLT. Substituir els complements de millora pels complements reals o reassignació a grups superiors.
-Regularitzar el Teletreball
-Complements de millora pels treballadors polivalents en diferents tasques i centres.
-Treball d'encomanes per objectius, obres o projectes no com a cessió de treballadors.
-Cal que en les places ofertades a l'ATRI, l’experiència de treball a FC sigui valorada
-Recuperació del fons acció social.
-Concurs de promoció interna de les noves places que es creïn, anteriors a la oferta pública.
-Millorar el procediment de contractació.
-Unificar les diferències de criteris en les diferents territorials.  Comunicacions directes als treballadors des de RRHH.
-Revisar l'actual sistema de formació.  Establir directius clares sobre els cursos individuals i externs.
-Llistat de deficiències dels centres de treball, priorització i calendari d'execució de les millores
-Formació obligatòria de treball en equip i resolució de conflictes 
-Estudi de seguretat i salut per als treballs de caràcter excepcional. Centres mèdics propers, EPIs Individuals, proteccions col·lectives...
-Granja de perdius. Els treballadors fan horari partit i període de vacances no lliure, a diferència de la majoria de l'empresa.
-CRF Torreferrussa i Aiguamolls: Calen centres nous. (Aiguamolls en construcció)
-Viver de Breda. Tractor amb cabina per a tractaments fitosanitaris
-Guardes Fluvials i de caça. Dignificar el  vestuari dels Guardes Fluvials i Guardes Reserva Caça
-Figueres GEPIF. Banqueta de treball, adequació de despatx i servei de neteja.


FEU-NOS ARRIBAR LES VOSTRES PROPOSTES O PROBLEMÀTIQUES PER TAL DE PODER FER BÉ LA NOSTRA TASCA. 
Josep Ma Valls Tort  675 78 20 39

dilluns, 25 d’abril del 2016


REUNIÓ EXTRAORDINARIA AMB LA DIRECCIÓ 14/04/2016

-Donem la benvinguda al nou Conseller Delegat el Sr. Gabriel Esqius. El Conseller Delegat ens manifesta la seves ganes de conèixer a fons l’empresa i de treballar per a la millora de FC, SA. Ens ha comunicat que ja ha començat a fer diferents visites als centres de treball.

-A grans trets, la Cap d’Administració i Finances, ens presenta els resultats econòmics de l’any 2015 on les despeses i ingressos han anat força amb concordança amb el pressupost estimat. L’any 2015 l’empresa tenca l’exercici amb uns petits beneficis. També se’ns informa que les previsions pressupostàries de l’exercici en curs, són força estables i comparables als últims anys. En properes reunions ens comentaran els resultats comptables amb més detall

-El Conseller Delegat ens comenta, la no renovació, de l’encomana de les Reserves de Caça i que estan fent el possible, junt amb el departament, per poder continuar la prestació d’aquest servei. Anirem fent el seguiment i recolzament en aquest tema.

-També ens ofereix obrir un període, entre l’abril i l’agost, d’aportació de dades, propostes i idees, per l’elaboració d’un Conveni propi i la redacció d’una Relació de Llocs de Treball adequada a la nostra realitat. Per la nostra banda, recordem part del redactat de la sentència del retorn de part de les pagues extres del 2012 (favorable als treballadors i que ja vam cobrar):

 “El Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia nº 190/216 de 04/03/2016. Manifesta en el apartat 4, punt 2”:
“La empresa mencionada se rige, respecto de las condiciones laborales, por el pacto firmado entre la empresa y los representantes de legales de los trabajadores, de fecha 3 de marzo de 2010, en el que se determina, en la cláusula primera, que mientras no se pacte un convenio colectivo de empresa serán aplicables al personal que presta servicios en dicha empresa las mismas condiciones de Trabajo establecidas con carácter general por el Convenio único del personal laboral al Servicio de la administración de la Generalitat de Catalunya vigente en cada momento (no controvertido)”

Per poder tenir un punt de partida clar i allunyat de les diferents interpretacions, dins la nostra empresa,  sobre aquesta qüestió.  D’altra banda manifestem que el tema més urgent és la redacció de la RLT.

-El Conseller Delegat ens expressa la voluntat de realitzar un estudi de riscos psicosocials en tots el centres de treball. El que agraïm, ja que és una demanda realitzada durant molts anys per part dels representants dels treballadors.

-Demanem poder tornar a celebrar les Reunions Ordinàries amb l’empresa (Intercentres-Direcció) amb una periodicitat mensual, tal i com tenim acordat, ja que en aquest últim any no ha estat possible tractar en profunditat cap de les problemàtiques. Desitgem que s’obri un període llarg i  estable de diàleg.


RECORDEM QUE US POSEU EN CONTACTE AMB NOSALTRES PER PODER FER ARRIBAR ELS VOSTRES PROBLEMES I PROPOSTES. 
Bones a tots.

Ens plau informar-vos de les següents reunions:

REUNIÓ INTERCENTRES AMPLIAT A VALLCALENT 15/03/2016

Es van tractar el següents punts:

1-    La no renovació dels contractes dels Guardes de Reserva de Caça.

8 companys nostres de les terres de Lleida han vist desaparèixer el seu lloc de treball.

L’encomana per obra i servei que es realitzava en les Reserves de Caça ha estat desestimada per segona vegada per la Comissió de Retribucions i Salaris de la Generalitat de Catalunya. La Comissió manifesta que aquest llocs de treball haguessin passat a ser llocs de treball fix del sector públic i que la normativa actual no ho permet. Els treballadors, d’obra i servei, amb contractacions superiors a 3 anys inclosos els períodes  no treballats en aquests temps, passen a formar part de la plantilla de FC com a indefinits.
Els representants dels treballadors, manifestem la nostra gran decepció i repulsa a aquesta resolució. Les Reserves de Caça no podran continuar oferint el servei amb el grau de qualitat i professionalitat necessària. Esperem que la força de la realitat i del sentit comú torni les coses al seu lloc.
La correcta gestió de les Reserves de Caça i dels seus ingressos depenen de l’esforç que han realitzat els nostres treballadors. Per tant, continuarem insistint amb la Direcció de FC i del Departament d’Agricultura per poder continuar endavant amb l’encomana. D’altra banda els representants de CATAC portaran aquest tema en la propera reunió de la Mesa de Negociacions del Sector Públic. 

2-    Conveni i RLT

S’acorda tornar a posar sobre la taula en la propera Reunió Ordinària amb la direcció tornar a obrir les negociacions per avançar en la resolució del Conveni propi i la Relació de Llocs de Treball, on cal fixar l’organigrama, categories, funcions i remuneracions dels nostres llocs de feina.

3-    Estudi de riscos psicosocials al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa.

Arrel d’una demanda de la Inspecció de Treball s’ha realitzat un estudi d’aquest riscos al Centre de Recuperació de Fauna. Acordem demanar a la Direcció, els resultats de l’estudi, el diagnòstic i les solucions proposades.  Per tal de poder fer una valoració del sistema emparat i dels resultats, per poder extrapolar l’estudi a la resta dels centres de treball de l’empresa. En el centre es realitzarà, en breu, un curs sobre la  Resolució de Conflictes  que s’anirà implementant a tota la resta de l’empresa.


4-    Es comenten diferents temes del llistat de les problemàtiques, que anem recollint de la nostra empresa, com: El mal estat de diferents instal·lacions, vestuari dels Guardes Fluvials i Guardes de Reserva, càrregues de treball, canvis de categoria... Que caldrà revisar i tornar a presentar a la nova direcció.