divendres, 29 de juliol del 2016

COMENTARIS REUNIÓ ORDINÀRIA 27/07/2016

> La direcció ens posa en coneixement la signatura de diferents contractes amb els Departaments d’Agricultura i Territori (ADENDA), ACA, Mobilització de fusta... que garanteixen  la base econòmica anual de FC, SA. D’altra banda ens comenta que estan treballant en l’obertura de nous projectes amb les administracions locals i altres institucions. Per la nostra part manifestem la nostra satisfacció per l’aconseguit i suport per en l’obertura de nous projectes.

> El Conseller Delegat ens comenta que ha realitzat visites a tots els centres de treball i personal de l’empresa. Tasca que continuarà per poder conèixer,  les funcions, projectes i treballs que es realitzen. Agraïm l’esforç que es fa, des de la direcció, per conèixer l’empresa en profunditat i en tot el seu àmbit.

>L’Àrea d’Economia i finances ens presenta l’estat dels comptes a maig de 2016, que segueixen les previsions pressupostades i un balanç força equilibrat. D’altra banda ens fa un resum dels resultats provisionals de l’Auditoria del Departament d’Economia, en els quals s’han al·legat diferents qüestions de caràcter comptable i procedimental, restem a l’espera de l’informe definitiu. També se’ns comunica que el compliment del decret de recuperació de la paga extra del 2012 es portarà a terme segurament en el mes d’octubre. Import que surt íntegrament del pressupost de FC,SA i no del departament d’Economia, que seria el més just.

>Se’ns comunica la unificació de la brigada del cargol poma i la brigada del Parc Natural del Delte de l’Ebre en una sola unitat, amb repartiment de tasques  i la  dependència  d’un cap de colla de l’empresa.

>És torna posar de manifest la greu problemàtica de l’encomana de les Reserves de Caça, que ha estat tombada dues vegades per la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Departament d’Economia, tot i la necessitat de personal  i la capacitat econòmica per part del la Direcció General de Caça i Pesca.  Sembla que la intenció del Departament és tornar-ho a presentar. La prohibició d’augments de plantilla del sector públic, afecta de forma molt greu a FC, SA.  Molts encàrrecs i treballs no es poden o no es podran atendre per manca de personal.  Des del grup d’empreses públiques de CATAC es fa molta pressió a Funció Pública en aquest sentit, però els resultats no són positius.  Necessitem el suport de totes i tots per sortir d’aquest parany normatiu!!!

>Tot i que es va entrar en la última reunió la demanda de cobrar el plus per tractaments fitosanitaris a l’àrea de vivers, tal i com marca el conveni i com ja cobren altes unitats, el tema es deixa sobre la taula, per la posició de la Direcció, CCOO i CATAC Lleida de  tractar el tema en global en les negociacions de la RLT.


>Es fa un repàs del llistat i seguiment de temes pendents, dins dels quals s’ha donat una sortida a:

      . La compra del tractor per tractaments fitosanitaris a l’Àrea de Vivers.

    . La posada en marxa de l’estudi de riscos psicosocials que s’iniciarà a la tardor amb la màxima garantia d’anonimat.

     .L’adquisició de l’equipament necessari pel Guardes de Reserva de Fauna.

    . El servei de neteja pel nou Centre  de Treball de Figueres.

    . El nou Centre de Recuperació de Fauna Salvatge dels Aiguamolls.

   .La inspecció de riscos laborals, per una auditoria externa,  del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa,  (encara no ha arribat l'informe).

Conscients de que queden encara molts temes  és una satisfacció poder donar aquestes bones noticies i agrair a tota la gent que ha permès portar-los a terme.

Molts dels temes pendents caldrà regular-los dins del nou conveni, però no deixarem  de banda altres punts com: 

-Cal que en les places ofertades a l'ATRI, els treballadors i el treball a FC siguin valorats en igualtat de condicions que la resta del Sector Púbic.
-Llistat de deficiències dels centres de treball, priorització i calendari d'execució de les millores
-Estudi de seguretat i salut per als treballs de caràcter excepcional.
-Nou CRF a Torreferrussa
-Dignificar el  vestuari dels Guardes Fluvials.


>La propera reunió Ordinària es preveu per finals de setembre. L’empresa presentarà, un primer esborrany de treball  per la elaboració del Conveni propi de FC,SA.  Esperem rebre un bon document i fer una bona tasca de la qual estareu sempre informats i en la que serà necessària la vostra col·laboració i posterior aprovació.


Bones vacances pels que feu festa i bona feina pels que no en feu!!!
COMENTARIS REUNIÓ ORDINÀRIA 22/06/2016

-El Comitè Intercentres  manifesta que,  FC, SA ha realitzat canvis de funcions i de lloc de treball de diversos treballadors sense una comunicació prèvia tal com preveu el VI Conveni Laboral. El Comitè Intercentres entén aquest canvis com a variacions substancials de les condicions laborals dels treballadors.
La posició del Comitè Intercentres ha estat sempre respectar la decisió dels treballadors afectats davant la proposta d’un canvi per part de l’empresa. Donat que han sorgit diversos casos en que aquest canvis s’ha produït sense l’acord dels afectats i que aquests canvis han perjudicat  de forma greu als treballadors, a les encomanes  i a la mateixa empresa . Demanem, a l’empresa, ens comuniqui  amb antelació les propostes de canvis de les condicions de treball (geogràfic, funcional...), Per  així poder, avaluar el compliment de la normativa i poder prevenir les problemàtiques negatives que afecten als treballadors i al conjunt de  l’empresa.

Millora de les condicions de treball

Algunes unitats de treballadors de camp ens han comentat les penoses condicions laborals en que han de fer la seves tasques. En moltes feines  manca la maquinària, els equips de treball i el suport tecnològic imprescindible en empreses avançades i competitives.  El percentatge dels pressupostos  dels projectes destinats a l’execució de l’obra real a camp, són molt baixos.  El que fa pensar en una mala planificació, valoració i poca mecanització de les feines, el que provoca que moltes obres no acompleixin el resultat previst. En molts casos l’empresa en responsabilitza al treballador. Aquesta situació no  ens la podem permetre ja que la imatge i la qualitat de la nostra tasca pot comprometre el futur de la nostra empresa i la confiança dels nostres clients.  Per tant demanem a l’empresa que verifiqui i corregeixi aquestes mancances en l’execució i direcció de les obres. També animem als treballadors, que es trobin en aquesta situació, que ens facin arribar les seves queixes. Els membres del Comitè Intercentres  i els Delegats de Prevenció faran visites en el territori per detectar aquest tipus de situacions.

Borsa de treball


L’empresa proposa la creació d’una borsa de treball per poder fer les substitucions de baixes laborals inferiors a 3 mesos. Els casos de substitucions superiors a 3 mesos cal publicar-les a l’ATRI. La borsa de treball permetria fer més ràpid el procés de selecció i la immediata incorporació. El Comitè Intercentres es mostra favorable a aquesta iniciativa i restem a l'espera de la proposta de regulació. .