dimecres, 27 de setembre del 2017

REUNIÓ ORDINÀRIA 20 de setembre de 2017

-Les obres en la nova oficina del carrer Torrent de l’Olla van a bon ritme i que s’han realitzat visites dels treballadors per veure l’estat i distribució de la nova oficina. Des del Comitè Intercentres es demana poder disposar del plànol de la nova oficina  i així poder escoltar els suggeriments per part dels treballadors  afectats.

-La direcció ens presenta a uns documents explicatius de les tasques de FC, SA. Aquests  han de  servir per donar a conèixer l’empresa, tant per la totalitat dels treballadors, com per a altres empreses i organismes que poden estar interessats en els nostres serveis. Consta de dos documents, un des de l’òptica de la distribució territorial i l’altre des del punt de vista funcional a nivell d’àrees.

-Es comenta el procés de tramitació de la nova Agència del Patrimoni Natural i les possibles repercussions per a nosaltres.  En aquests moments es troba en fase de presentació d’al·legacions i cal esperar a la seva aprovació definitiva, es comenta que es difícil preveure terminis donada la inestabilitat política del moment.

En aquest apartat CATAT es posiciona en que no volem una partició dels treballadors de  l’empresa, s’ha demanat als grups parlamentaris i s’ha entrat com a esmena parlamentaria, que hi hagi una concentració de les competències del medi natural en una sola conselleria,  per tal de poder evitar aquesta divisió dels treballadors en dos conselleries diferents.

-És demana  a la direcció la seva posició davant de les jubilacions parcials. L’empresa manifesta que la seva intenció és facilitar al màxim aquestes jubilacions i alhora poder fer noves contractacions. La complexitat de la llei de la seguretat social i la d’estabilitat pressupostaria a creat molta confusió en aquests sentit, el que provoca que cada cas s’ha de tractar per separat. Les persones interessades, majors de 61.6 anys, han de demanar la documentació a nivell particular a les oficines de la Seguretat Social i fer-la arribar a l’Àrea de Recursos Humans per tal de fer l’estudi concret per a cada treballador, ja que es tracta d’un acord entre empresa i treballador.

-És comenta l’elevada casuística de danys lumbars en els treballadors d’oficina, per culpa de les cadires, la direcció recull la problemàtica i proposa  que també es tracti el tema en les reunions del Comitè de Riscos Laborals i es busquin solucions.


-Nou conveni. La totalitat del redactat de l’esborrany del conveni es troba en la seva fase final, un cop tingui un primer vist i plau, d’ambdues parts, es començarà amb la negociació de les categories, salaris i relació de llocs de treball. Tingueu present que ha de passar per un període de correccions, aportacions i aprovació dels treballadors.