dimarts, 25 de juliol del 2017

Temes que afecten a Forestal Catalana tractats en la Mesa Sectorial 17/07/17 (Sindicats-Generalitat) CATAC/CRAC Núm 21

Publicitat de les RLT

L'article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableix que les RLT han de ser publiques.

Per la seva banda, l'article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix, a més de la publicitat, que la RLT

... ha d'incloure tots els llocs de funcionaris, laborals i eventuals existents en l'Administració de la Generalitat

La compensació dels dies 24 i 31 de desembre, que aquest any cauen en diumenge, s’introduirà al tercer trimestre de l’any, després de la reunió de la Mesa Sectorial del 18 de setembre. Des de la IAC-CATAC hem demanat en diferents ocasions que aquesta compensació s’inclogui a la borsa d’hores d’assumptes personals al més aviat possible per poder gaudir-la amb més marge sense cúmul d’hores a final d’any, però el criteri de Funció Pública és fer-la efectiva precisament a final d’any. A veure com queda... 

El 20 de juliol es va publicar en el DOGC el Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Admnistració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. Aquest decret amplia el nombre de casos de baixa amb el cobrament del 100% del sou. Consulteu a RRHH de FC, SA les situacions particulars.  

Reunió ordinària Comitè intercentres i direcció. 20/07/201

La direcció comenta els reconeixements rebuts per part de l’escola de Quintanes i per la seva participació en les jornades de transferència tecnològica (Veure Web de FC), i  també dels recens contactes amb l’ACA per donar a conèixer la nostra empresa i la nostra capacitat de servei.

Marc estratègic. La Direcció i el Consell d’Administració de FC, SA ha donat llum verda a la redacció d’un marc estratègic per a definir els reptes de futur de la nostra empresa, es demanarà la col·laboració dels treballadors en el redactat del pla.

Nova seu de FC a Barcelona. Davant el canvi d’ubicació de  les oficines, del carrer Sabino Arana, al carrer Torrent de l’Olla, els representants dels treballadors demanem els plànols de distribució de la nova oficina i una reunió prèvia amb el personal afectat, per poder fer suggeriments i aportar idees.

Agència del Patrimoni Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, aquesta setmana passada va entrar al Parlament la proposta de llei de creació d’aquesta nova agència, tant a nivell del Comitè Intercentres de FC com des de CATAC-IAC, estem fent un seguiment acurat del desenvolupament d’aquesta llei i de les repercussions que pot portar a la nostra empresa.

Conveni propi.  La redacció de la proposta del nou conveni va per bon camí, en breu es tancarà la part normativa i ens manca tractar el tema de RLT i  retribucions. Esperem poder presentar-vos un bon document de base per poder aportar correccions i suggeriments.

El pacte entre FC i els RRTT per a la reincorporació de les persones afectades per l’ERO ha acabat el termini aquest mes de juliol.
  
Comissió de Retribucions i Salaris. Fins la data totes les noves contractacions havien de passar el tràmit d’aprovació d’aquesta comissió que per norma general no eren acceptades. Un nou redactat deixa en mans de les entitats públiques el compliment de la llei d’estabilitat pressupostària. La Comissió de Retribucions farà els controls a posteriori. Aquest fet pot permetre la nova contractació de personal en casos de situacions extraordinàries i eventuals, sense que hi hagi un increment fixa de la massa salarial. No és la situació desitjable, però pot deixar una mica de marge per poder satisfer les demandes dels nostres clients i la necessària incorporació de nous treballadors.


Augment de l’1% de les retribucions per aquest any amb caràcter retroactiu des de principis d’any. Tal i com es va acordar en la taula de retribucions el 7 de juliol amb l’administració pública. L’empresa treballa per poder fer el pagament aquest mes de juliol,  si per manca de temps no es pogués realitzar es cobraria el més aviat possible.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada