dilluns, 25 d’abril del 2016


REUNIÓ EXTRAORDINARIA AMB LA DIRECCIÓ 14/04/2016

-Donem la benvinguda al nou Conseller Delegat el Sr. Gabriel Esqius. El Conseller Delegat ens manifesta la seves ganes de conèixer a fons l’empresa i de treballar per a la millora de FC, SA. Ens ha comunicat que ja ha començat a fer diferents visites als centres de treball.

-A grans trets, la Cap d’Administració i Finances, ens presenta els resultats econòmics de l’any 2015 on les despeses i ingressos han anat força amb concordança amb el pressupost estimat. L’any 2015 l’empresa tenca l’exercici amb uns petits beneficis. També se’ns informa que les previsions pressupostàries de l’exercici en curs, són força estables i comparables als últims anys. En properes reunions ens comentaran els resultats comptables amb més detall

-El Conseller Delegat ens comenta, la no renovació, de l’encomana de les Reserves de Caça i que estan fent el possible, junt amb el departament, per poder continuar la prestació d’aquest servei. Anirem fent el seguiment i recolzament en aquest tema.

-També ens ofereix obrir un període, entre l’abril i l’agost, d’aportació de dades, propostes i idees, per l’elaboració d’un Conveni propi i la redacció d’una Relació de Llocs de Treball adequada a la nostra realitat. Per la nostra banda, recordem part del redactat de la sentència del retorn de part de les pagues extres del 2012 (favorable als treballadors i que ja vam cobrar):

 “El Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia nº 190/216 de 04/03/2016. Manifesta en el apartat 4, punt 2”:
“La empresa mencionada se rige, respecto de las condiciones laborales, por el pacto firmado entre la empresa y los representantes de legales de los trabajadores, de fecha 3 de marzo de 2010, en el que se determina, en la cláusula primera, que mientras no se pacte un convenio colectivo de empresa serán aplicables al personal que presta servicios en dicha empresa las mismas condiciones de Trabajo establecidas con carácter general por el Convenio único del personal laboral al Servicio de la administración de la Generalitat de Catalunya vigente en cada momento (no controvertido)”

Per poder tenir un punt de partida clar i allunyat de les diferents interpretacions, dins la nostra empresa,  sobre aquesta qüestió.  D’altra banda manifestem que el tema més urgent és la redacció de la RLT.

-El Conseller Delegat ens expressa la voluntat de realitzar un estudi de riscos psicosocials en tots el centres de treball. El que agraïm, ja que és una demanda realitzada durant molts anys per part dels representants dels treballadors.

-Demanem poder tornar a celebrar les Reunions Ordinàries amb l’empresa (Intercentres-Direcció) amb una periodicitat mensual, tal i com tenim acordat, ja que en aquest últim any no ha estat possible tractar en profunditat cap de les problemàtiques. Desitgem que s’obri un període llarg i  estable de diàleg.


RECORDEM QUE US POSEU EN CONTACTE AMB NOSALTRES PER PODER FER ARRIBAR ELS VOSTRES PROBLEMES I PROPOSTES. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada