dijous, 31 de gener del 2019


Bon dia a totes.

Us fem un petit resum de les novetats sobre la justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la GeneralitatLa Secretària d’Administració i Funció Pública ha dictat la Instrucció 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Cal assenyalar els següents aspectes de l’esmentada Instrucció:

-  Les primeres 15 hores laborables d’absència per motius de salut en un mateix any natural, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial, es poden justificar, sense necessitat de comunicat de baixa, mitjançant un document acreditatiu d’atenció mèdica.

-  Es dona un tracte especial a les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties          cròniques o oncològiques. Aquestes absències es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent. El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic.
  
-  Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, els serveis de personal podran exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut, així com una acreditació mèdica, en cada cas, conforme la concreta absència del lloc de treball deriva de la malaltia crònica.


Qualsevol dubte que en tingueu al respecte podeu dirigir-vos a tfccatac@gmail.com o a en Josep Mª Valls com a President del Comitè Intercentres al telèfon 675782039

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada